@Nes stickerı, onaranlar kulübü adında bir topluluğun etkinliğinden edindim. Web sayfalarını bir kontrol ediyim dedim de tadilattalarmış 😅

onaranlarkulubu.com

Sign in to participate in the conversation
Özgür Yazılım Derneği - Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!