Follow

Vejeteryan olma düşüncesi her geçen gün kafamda daha net bir hal almaya başladı. Hem sağlık açısından hem de yapılan sömürücülüğe karşı hareketsiz kalmaktan içim rahat etmiyor.

· · Web · 1 · 0 · 2

@mrtmrcbr Kafanda sorular varsa konuşabiliriz bu konuyu:)

@Nes youtu.be/SqLQZaUnG5w

Geçenlerde arkadaşım bu videoya denk gelmil benim ilede paylaştı. Yavaş yavaş soru işaretlerim kapanıyor. Senin ilede konuşmayı isterim uygun bir vakit :)

Sign in to participate in the conversation
Özgür Yazılım Derneği - Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!