Follow

Neden yaratıcısın? 

Hermann Vaske 30 yılı aşkındır "Why are you creative" sorusunu çeşitli alanlardaki ve ülkelerdeki sanatçı, yazar, bilim insanı, politikacı ve aktiviste sormuş cevaplarını ise bir film haline getirmiş. Harika bir yapım olmuş, sorusunu bende düşünmeden edemiyorum artık.

Gerçekten neden yaratıcıyız? herkes yaratıcı mıdır?

Bu filmi izlerken dikkatimi çeken soru ise Stephan hawking'e yöneltilen, bilim yaratıcılık gerektirir mi?

hermannvaske.com/work/why-are-

· · Web · 0 · 1 · 3
Sign in to participate in the conversation
Özgür Yazılım Derneği - Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!