Follow

Pazar gününün Açık Radyodaki bence en harika saatlerine girdik raggae, blues, rock'n roll bir birinden harika parçalar ard arda geliyor 🎸

acikradyo.com.tr/

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Özgür Yazılım Derneği - Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!