Follow

İstanbul valisi bir ara benim eve de bir polis gönderse bari gelen arkadaşlara kitaplığımdaki bayrakları ve kitapları göstersem.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Özgür Yazılım Derneği - Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!