Follow

RT @hackerspaceist@twitter.com

, dayanışmanın ve mücadelenin günüdür. İnsanca bir yaşam için, emek ve özgürlük mücadelemiz için, devrimin şanlı yolunda nice 1 Mayıs'lara!

Zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, kazanacağımız bir dünya var! Vermeyecekler, alacağız!

🐦🔗: twitter.com/hackerspaceist/sta

Sign in to participate in the conversation
Özgür Yazılım Derneği - Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!