Bilim özgür olmalıdır! Dünyada üretilen bilimsel makaleleri yıllardır gasp eden devasa yayıncılara karşı mücadele eden Sci-Hub ve Alexandra Elbakyan yine ABD kaynaklı bir "fikri mülkiyetçi" saldırı altında.

Follow

FBI tarafından 2 yıldır hesaplarının takipte olduğunu öğrenilen Alexandra Elbakyan ile Sci-Hub'un saldırıya uğraması ihtimaline karşı insanlar kişisel bilgisayarları ile desteğe başladı.

Özgür bilimin ve Alexandra Elbakyan'ın yanındayız.

old.reddit.com/r/DataHoarder/c

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Özgür Yazılım Derneği - Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!