Follow

🌈İkili sistem bilgisayarlar içindir, insanlara dar gelir.🌈

Onur ayı kutlu olsun!

· · Web · 0 · 8 · 14
Sign in to participate in the conversation
Özgür Yazılım Derneği - Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!