🌈İkili sistem bilgisayarlar içindir, insanlara dar gelir.🌈

Onur ayı kutlu olsun!

Bilim özgür olmalıdır! Dünyada üretilen bilimsel makaleleri yıllardır gasp eden devasa yayıncılara karşı mücadele eden Sci-Hub ve Alexandra Elbakyan yine ABD kaynaklı bir "fikri mülkiyetçi" saldırı altında.

Science must be free! Publishing monopolies who seize scientific research papers created by public for years, now attacks scientific freedom movement Sci-Hub and it's founder Alexandra Elbakyan with their ABD based "intellectual property" mob.

Özgür Yazılım Derneği - Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!