Follow

Özgür olmayan yazılımların zorluğunu bilen biri olarak Eylül Doğruel ÖzgürKon 2020'de bizlerle özgür yazılım deneyimlerini paylaşmıştı. ❤️ @eylul

Buradan izleyebilirsiniz: video.ozgurkon.org/videos/watc

· · Web · 0 · 3 · 4
Sign in to participate in the conversation
Özgür Yazılım Derneği - Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!